SamiRC
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 

Tamiya TS hardplast

Faretekst Spesial akryl spray TS-Farge <125 ml.:

Inneholder: 2-metylpropan-1-ol, n-butylacetat, butan-2-ol, aceton. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Husk å bruk egnet verneutstyr ved spraylakking. Vernemaske, briller, hansker o.l.


Populært i Tamiya TS hardplast

Viser 1 til 25 (av 102 produkter)

Trykk ENTER for å søke